คลิปเกษตร

วิธีปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

8 ตุลาคม 2553
23,214
สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด สามารถปลูกข้าวกินเองได้โดยใช้วงบ่อซีเมนต์มาใช้ปลูกข้าว ปลูกข้าวอายุสั้น 90 วัน ด้วยรูปแบบนี้เพียง 30 บ่อ คน 1 คน สามารถมีข้าวบริโภคถึง 1 ปี โดยปลูกปีละ 3 ครั้ง การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ยังใช้น้ำน้อย ควบคุมวัชพืชได้ดี ให้ปุ๋ยได้สะดวก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์จึงเป็นนวัตกรรมการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นา หรือพื้นที่จำกัด เช่นคนในชุมชนเมือง ที่ต้องการพึงพาตนเองในเรื่องข้าวได้เป็นอย่างดี