คลิปเกษตร

เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มคุณ

29 มกราคม 2567
216
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มคุณภาพ เพิ่มราคา --------------- ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลิตสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรจึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ . การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจึงเป็นทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหมายถึงการทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้น โดยไม่เพิ่มต้นทุนการผลิตมากนัก สามารถทำได้หลายวิธี . ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร : https://shorturl.asia/meksK สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : https://shorturl.asia/M3HxQ