คลิปเกษตร

ไข่ขบถ ไข่ไก่วิถีอินทรีย์

29 กรกฎาคม 2563
2,978
หนุ่มแบงค์ที่ผลันตัวเองเข้าสู่อาชีพเกษตรกร คิดใหม่ ทำด้วยวิธีใหม่ ๆ จนทุกวันนี้ สามารถจะส่งผลผลิตของกลุ่มขึ้นไปขายได้บนห้าง Modern Trade ด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอย่าง "ไข่ไก่ขบถ" ไข่ไก่ขบถนี้โมเดลนี้เกิดที่จังหวัดน่าน คือการให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด เพื่อเลี้ยงสัตว์ที่เป็นข้าวโพดจีเอ็มโอ ที่จังหวัดน่านที่ภาคเหนือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการอัดสารเคมีเข้าไปเต็มที่ ย พอถึงฤดูน้าหลากหรือฤดูฝนจะชะล้างหน้าดิน ที่ปนเปื้อนสารเคมีลงสู่แหล่งน้า ทั้งแม่น้าปิง วัง ยม น่าน ทั้ง 4 สาย รวมมา เป็นแม่น้าเจ้าพระยา ทาให้แม่น้าเจ้าพระยาทุกวันนี้ กลายเป็นแม่น้าที่มีการปนเปื้อน สารเคมีสูงที่สุดในประเทศ เพราะว่าเรามีอยู่สายเดียวแล้วมันก็ไหลออกไปสู่อ่าวไทย โครงการไข่ไก่ขบถพยายามทาให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แล้วใช้การ ทาเกษตรทฤษฎีใหม่หรือการเกษตรแบบผสมผสานอย่างที่เราทาอยู่นี้ คือข้าวโพด จะปลูกเป็นพืชหลังนา พืชตามคันนา พืชแซมนาไปเท่านั้น จะไม่ปลูกเป็น 10 ไร่ 20 ไร่ อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาให้เกษตรกร