คลิปเกษตร

วิธีปลูกผักร่วมกับวัชพืช

18 เมษายน 2563
2,634
คุณนคร ลิมปคุปตถาวร เจ้าของสวนผักกลางเมือง ผู้นำวิธีอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติมาใช้ในการเกษตร และยังเผยแพร่แนวคิดนี้ไปให้บุคคลอื่น ๆ ตั้งแต่เด็กจนโต รวมไปถึงชาวต่างชาติด้วย เพราะเขาเชื่อว่าด้วยแนวคิดนี้ จึงจะทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และสร้างความสุขที่มั่นคงแก่ผู้ทำ เพราะคุณนครเชื่อว่า สรรพสิ่งล้วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน คุณนครจึงปลูกพืชร่วมกับวัชพืช ไม่มีการถอนวัชพืชออก แต่ปลูกร่วมกัน อย่างที่ทำให้มันเกื้อกูลกัน และก็ยังทำให้ผืชผักในสวนของคุณนครงอกงามดี