คลิปเกษตร

วิธีเพาะไรแดงด้วยตนเอง ให้เป็นอาหารลูกกุ้ง

18 เมษายน 2562
6,718
ไรแดง เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีสำหรับการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจทั้งปลาสวยงามและปลาเศรษฐกิจ ในอดีตไรแดงส่วนใหญ่รวบรวมได้จากแหล่งนํ้าโสโครกตาม บ้านเรือน โรงฆ่าสัตว์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณไม่แน่นอน ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไป ในขณะที่ความต้องการไรแดงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อนมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คุณสุรกิจจึงต้องหาวิธีที่จะสร้างไรแดงขึ้น