คลิปเกษตร

วิศวกรเมืองใหญ่ ผู้หวนกลับบ้านเกิดเปิดฟาร์มเห็ด

25 ธันวาคม 2561
4,590
อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเต็มรูปแบบ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างยั่งยืน" " วิศวกรผู้กลับมาพลิกฟื้นผืนนา ทำฟาร์มเห็ดสร้างงานสู่ชุมชน จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "