คลิปเกษตร

หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม

18 ธันวาคม 2561
3,056
" ทำงานแบบขยันขันแข็ง ทะมัดทะแมง รู้ลึกรู้จริง เรื่องการผลิตข้าว " "ที่นี่ บุญมาฟาร์ม เน้นการจัดการด้วยธรรมชาติ นำปุ๋ยพืชสดมาปรับใช้ในแปลงนา สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เท่าตัว "" เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ "