คลิปเกษตร
การทำน้ำหมักสัปปะรด เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
3 เมษายน 2561
2,895
พื้นที่ของครอบครัวจำนวน 2 ไร่ ที่คุณพัฒน์นรีใช้ในการเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรนั้น แม้จะถูกใช้ทำการเกษตรอยู่ก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ แต่นานวันไปความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินก็ลดลง ทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ทั้งหมด พร้อมปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนทำการเพาะปลูก โดยคุณพัฒน์นรีเลือกวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพปลอดสารพิษมาย่อยสลายจุลินทรีย์และบำรุงดินเสียก่อน