คลิปเกษตร

เกษตรกรปริญญาโท สร้างชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

29 มีนาคม 2561
4,890
คนเราจะเกิดความภูมิใจกับอะไรได้บ้าง บ้างพ่อแม่ภูมิใจกับลูก ที่เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย บ้างครูอาจารย์ภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี เจ้านายภูมิใจในตัวลูกน้องที่เป็นคนขยันทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต สุดแล้วแต่จะเกิดเรื่องใดให้ได้ภูมิใจบ้าง ดังเช่น คุณพัฒน์นรี เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรจากศูนย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น "บ้านพอเพียง" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน