คลิปเกษตร

โครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” 2560

27 ธันวาคม 2560
2,612
โครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินการสรรหาเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ สำหรับปีนี้ แนวคิดสำคัญในการสรรหา “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี พ.ศ.2560 คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ทำ “เกษตรแบบครบวงจร”