คลิปเกษตร

ว่านหางจระเข้เก็บอย่างไรให้ได้ราคาดี

7 กรกฎาคม 2559
3,819
ว่านหางจระเข้นับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงงานแปรรูป แต่เกษตรกรมักจะประสบกับปัญหาการสูญเสียในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่โรงงานต้องการ คุณปิติชัย ปลื้มจิตต์ เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกว่านหางจระเข้มา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการตัดทางใบว่านหางจระเข้เพื่อให้มีการสูยเสียน้อยที่สุดและเป็นที่ต้องการของโรงงาน และได้ราคาตามมาตรฐานของตลาด ซึ่งสามารถรับชมรับฟังและศึกษารายละเอียดได้จากคลิปวีดีโอ