คลิปเกษตร

เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ได้ปุ๋ย ได้แก๊ส

4 กรกฎาคม 2559
4,875
การเลี้ยงโค-กระบือในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการจำหน่าย สร้างรายได้ แต่สำหรับการเลี้ยงโค-กระบือแบบปราชญ์ชาวบ้านของคุณเสาร์แก้ว ใจบาลแห่งบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อจำหน่ายให้กับโรงฆ่าสัตว์ เพราะคุณเสาร์แก้วสอนให้เพื่อนบ้านใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีความสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนจนกระทั่งได้เป็นผู้นำในด้านการผลิตเตาแกลบชีวมวล และสำหรับการเลี้ยงสัตว์คุณเสาร์แก้วได้ใช้ประโยชน์จากมูลโค-กระบือทั้งของตนเองและเพื่อนบ้านมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่น่าสนใจและยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตรอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในการป้องกันและรักษาโรคในโค-กระบือที่น่าสนใจ ได้รับการยอมรับมีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก