คลิปเกษตร

ทำนาลดต้นทุนไม่ใช่เรื่องยากกับถนอม สิงห์แก้ว

28 มิถุนายน 2559
3,186
เพราะวิถีการทำนาเปลี่ยนแปลงจากอดีต คุณถนอม สิงห์แก้ว ปราชญ์เกษตรหัวใจผู้นำได้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้าน ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา จึงได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมให้เพื่อนบ้านได้เห็นว่า ทำนาลดต้นทุนไม่ใช่เรื่องยาก ได้ผลผลิตข้าวที่ดี ชาวนามีสุขภาพกายและใจดีด้วย ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ สามารถใช้ภูมิปัญญาทางการเกษตรนำพาเพื่อนบ้านให้รู้จักการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน สอนเพื่อนบ้านให้สามารถผลิตสารชีวภาพกำจัดโรคและแมลงได้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการ GAP ให้ความรู้ในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ ปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกรในพื้นที่มากมาย และยินดีเผยแพร่เรื่องราวการทำนาให้ทุกท่านได้เห็นว่า"ทำนาลดต้นทุนไม่ใช่เรื่องยาก"