คลิปเกษตร

ปลูกผักแขยง 45 วันขาย รายได้งามๆ

3 มิถุนายน 2559
5,060
คุณไพร ดาวประสงค์ เกษตรผู้ปลูกผักแขยง บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่บ้านวังยางอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านจึงนิยมปลูกผักแขยงเป็นอาชีพ เนื่องจากผักแขยงเป็นพืชที่จะต้องใช้น้ำในการปลูกค่อนข้างมาก คุณไพรจึงให้คำแนะนำการปลูกผักแขยง โดยการปลูกผักแขยงจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แปลงปลูกจะต้องมีคันดินล้อมรอบให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดี จากนั้นนำต้นผักแขยงที่ได้เพาะเป็นต้นกล้าแล้วมาปักดำในแปลงให้มีระยะห่างประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วให้ควบคุมระดับน้ำในแปลงให้สูงจากพื้นดินประมาณ 5 เซนติเมตร ทุก 15 วันจะใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อบำรุงต้นผักแขยง หลังจากผักแขยงอายุประมาณ 45 วัน เกษตรกรก็สามารถเก็บผักแขยงเพื่อจำหน่ายได้ โดยจะจำหน่ายในราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม