คลิปเกษตร

ตรวจดินก่อนปลูกข้าว ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตดี

11 กรกฎาคม 2559
4,100
คุณคำใหม่ บริบาล เกษตรกร ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และหมอดินอาสาดีเด่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการทำนาให้ได้ผลผลิตสูง ด้วยบทบาทของหมอดินอาสาพบว่าการปลูกพืชทุกชนิดให้ได้ผลผลิตสูง เกษตรกรจำเป็นต้องทราบว่าดินที่ใช้ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด จากเดิมที่คุณคำใหม่เคยทำนาปลูกข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตเพียง 400-500 กก./ไร่ จนได้มีโอกาสทำการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและเริ่มต้นหันมาปรับปรุงบำรุงดินในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิได้สูงถึง 1,100 กก./ไร่ ซึ่งคุณคำใหม่ได้ให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบดินโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ทั่วแปลงนาอย่างน้อย 3-5จุด โดยใช้จอบขุดดินเป็นรูปตัววี(V)ลึกประมาณ 15 ซม.แล้วเก็บตัวอย่างดินทุกจุดรวม 1 กก.นำไปให้หมอดินอาสาประจำตำบลหรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านทำการตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจค่าความเป็ดกรด-ด่างของดิน รวมถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ทราบถึงการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อช่วยให้การทำนาปลูกพืชได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพต่อไป