คลิปเกษตร

ปลูกข้าวอย่างไรให้ต้นทุนต่ำ กำไรสูง

28 ตุลาคม 2559
3,834
เมื่อเราพูดถึงกระดูกสันหลังของชาติ เราต้องนึกถึงชาวนา อาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่บรรบุรุษ อย่างคุณสมนึกก็เช่นกันผู้ที่สืบทอดอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่บรรพบุรุษและนำความรู้จากประสบการณ์ มาพัฒนาพันธุ์ข้าวจนได้รับรางวัลจาก กรมการข้าวกระทรวงพานิชญ์ และมีการนำสิ่งของจากธรรมชาติที่เหลือจากการทำเกษตรผสมผสานที่อยู่รอบตัว เช่น เศษใบไม้ เศษฟาง ปุ๋ยคอก มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการไถกลบตอซังข้าว หว่านข้าวพันธ์ดี ฟื้นฟูสภาพดิน โดยทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต เพิ่มราคาสินค้าทางการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับของตลาด