คลิปเกษตร

ปลูกปาล์มแบบใหม่ ในไร่นาสวนผสม

23 พฤษภาคม 2559
5,320
คุณลุงสไว แก้วเคนมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบผสมผสานและประธานกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ม.6 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานให้ได้ผลผลิตสูง แต่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในแหล่งเพาะปลูกจนส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าในพื้นที่การเพาะปลูกทั่วไป คุณลุงสไวจึงให้คำแนะนำให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในรูปแบบของไร่นาสวนผสม โดยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ตรงกลางพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นให้ปลูกปาล์มน้ำมันไว้บริเวณรอบๆบ่อ สลับกับการปลูกกล้วยและมะพร้าว ร่วมกับการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ เนื่องจากต้นกล้วยและมะพร้าวจะเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำให้กับต้นปาล์มได้ใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรดน้ำแต่อย่างใด การบำรุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือเศษวัสดุเพาะเห็ดฟางที่เลิกใช้แล้วนำไปโรยไว้บริเวณโคนต้นและจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง ฯลฯ มาคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้น ซึ่งการปลูกปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตได้ดีเฉลี่ย 10-15 กิโลกรัม/ทะลาย ลดปัญหาต้นปาล์มขาดน้ำ และลดต้นทุนการผลิตได้