คลิปเกษตร

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว

27 เมษายน 2559
7,536
คุณไพรัตน์ ตาแก้ว เป็นเกษตรกรตัวอย่างและมีความรู้ความชำนาญในการทำนาแบบลดต้นทุน อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำนามาประมาณ 30 ปี มีพื้นที่ทำนา จำนวน 90 ไร่ ทำเพียงคนเดียวไม่ได้จ้างกำลังคน ปัจจุบันคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเอง ซึ่งเมื่อก่อนได้ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง แต่ต้นทุนสูง ต่อมาเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน และไม่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภายนอก คุณไพรัตน์จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ใช้กำลังลมจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานกังหันลม จะสามารถคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ ใช้เวลาเพียง 6-7 นาที สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 30 กิโลกรัม และคัดแยกเมล็ดข้าวได้ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เศษวัชพืชเศษไม้เศษขยะต่างๆ อีกด้วย