คลิปเกษตร

ตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

25 มีนาคม 2559
4,921
คุณทศพล สุวะจันทร์ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนทุเรียนปลอดสารพิษ "สวนทศพล" ศูนย์เรียนรู้การผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก บ้านซำตารมย์ ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการตัดแต่งดอกทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเลือกการตัดแต่งดอกทุเรียนในระยะที่เป็นกระดุมหรือลักษณะดอกเหมือนหัวกำไล ให้เกษตรกรใช้ไม้ยาวๆ ใช้เคียว หรือกรรไกร เลือกสอยหรือตัดเอาดอกทุเรียนที่เกิดบริเวณปลายกิ่งขนาดเล็กทิ้งไป ให้เหลือไว้เฉพาะดอกที่อยู่ติดกับโคนกิ่งที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันกิ่งทุเรียนหักโค่นภายหลักจากทุเรียนติดผลแล้ว อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการแย่งอาหารของดอกทุเรียนในกิ่งที่สมบูรณ์ได้ดี และภายหลังจากที่ทุเรียนเริ่มติดผลแล้วก็ให้คัดเลือกเอาผลที่สมบูรณ์ไว้ แล้วเด็ดเอาผลทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์ ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงไม่สวยงามทิ้งไป เหลือไว้ประมาณ 80-100 ผล/ต้น จะได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวยงาม ผลมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด