คลิปเกษตร

การปลูกผักพายน้อยนอกฤดู

10 พฤษภาคม 2559
7,584
คุณกัลยรัตน์ มงคลพรหม เกษตรกรกลุ่มปลูกผักพายน้อย บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานี ซึ่งในพื้นที่บ้านโนนเมืองน้อยมีการปลูกผักพายกว่า 100 ไร่ มีสมาชิกกลุ่มปลูกผักพาย 35 ราย ผักพายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดูอื่นๆไม่ค่อยนิยมปลูกเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำ แดดจัด ทำให้ผักพายขาดตลาด คุณกัลยรัตน์จึงให้คำแนะนำการปลูกผักพายนอกฤดู โดยเริ่มจาก เตรียมแปลงปลูกจะต้องมีคันดินล้อมรอบให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดี ผักพายน้อยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแสงรำไร จำเป็นต้องใช้ตาข่ายพรางแสงประมาณ 60 % เพื่อคุมแสงแดด เมื่อผักพายมีอายุประมาณ 30 - 40 วันจะเริ่มแตกใบจริง เนื่องจากผักพายเป็นพืชที่ออกดอกในช่วงกลางคืน จึงควบคุมการออกดอกของผักพายน้อย ด้วยการเปิดไฟในแปลงช่วงกลางคืน เพื่อยับยั้งไม่ให้ผักพายออกดอก ถ้าผักพายออกดอกจะทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด การเปิดไฟในช่วงกลางคืนจะจะช่วยยับยั้งการออกดอกของผักพายได้ดี และส่งผลให้ก้านและใบเจริญเติบโตได้ดี คุณกัลยรัตน์ กล่าวว่า ในการปลูกผักพายนอกฤดูสามารถเพิ่มมูลค่าของผักพาย 35-40 บาทต่อกิโลกรัม