คลิปเกษตร

นวัตกรรม ทำเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว

11 มีนาคม 2559
6,194
ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยแรงงานในการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งในปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวมีค่าแรงสูงถึงวันละ 250-30บาท/วัน เกษตรกรจึงหันมาใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆมากขึ้น เช่น รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ด้วยปัญหานี้อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทองจากวิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้สำหรับนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าว ก็จะประกอบไปด้วย เครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่องและกระเช้าเก็บรวงข้าวซึ่งสามารถประยุกต์ตะแกงรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย ทั้งนี้สำหรับใครที่สนใจข้อมูลนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวาภายในเวลา 15 นาที หรือต้องการศึกษาดูงาน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทอง วิทยาลับเทคนิคนนางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร 0817257322