คลิปเกษตร

เทคนิคให้น้ำพร้อมปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำ

10 มีนาคม 2559
5,951
เทคนิคการให้น้ำ และปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำจากบาดาล สำหรับชาวไร่อ้อย คุณรัชต์รันดร์ วงษ์วิลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำไร่อ้อย มากว่า 20 ปี บนพื้นที่ 50 ไร่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้ประยุกต์เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพ ด้วยนวัตกรรมเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำงานของเครื่องดูดปุ๋ย จะประกอบไปด้วยมีเครื่องยนต์ 23 แรง เป็นตัวหลักในการทำงาน ซึ่งเป็นต้นกำลังในการดูดน้ำ และเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเครื่องนี้ยังสามารถส่งได้ 200 - 300 เมตร เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจะติดตั้งโดยให้ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุดเพื่อสะดวกในการใช้งาน จากนั้นเครื่องจะทำการส่งน้ำมายังท่อที่ทำการวางระบบไว้ ผลักดันให้ดูดน้ำในระบบสุญญากาศส่งไปยังท่อสายน้ำหยด ในขณะให้ปุ๋ยนั้น เราสามารถปรับวาวล์ เพิ่มหรือลดระดับในการให้ปุ๋ยได้ สามารถเปิดน้ำใส่ถังปุ๋ยได้เลย เพราะทำการเชื่อมต่อระบบไว้แล้ว เรียกได้ว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังการให้ปุ๋ย คือ ปริมาณน้ำ 200 ลิตร /ปุ๋ยน้ำหมัก 2 ลิตร ซึ่งจะสามารถให้ปุ๋ยได้ 2 ชั่วโมง/