คลิปเกษตร

ปลูกมะนาวแบบลุงชิต กินได้ตลอดทั้งปี

1 มีนาคม 2559
4,626
นายชิต ขวัญคำ เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการปลูกมะนาว ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลา 9 ปี และพัฒนาศูนย์เรียนรู้มาโดยตลอด มีฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น ฐานธนาคารต้นไม้ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ และมีคณะต่างๆ หลากหลายอาชีพมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี สำหรับการปลูกมะนาวนั้น การปลูกมะนาวทั่วไปต้องใช้ดินและรดน้ำอยู่ตลอด จึงคิดหาวิธี จนได้มาปลูกมะนาวในน้ำแทนดิน ซึ่งมีข้อดีสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย และมีผลผลิตทั้งปี ต้นละประมาณ 200 ลูก การปลูกก็ไม่ยากสามารถทำได้และประหยัดต้นทุนอีกด้วย