คลิปเกษตร

นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

20 ตุลาคม 2558
7,704
จากปัญหาภัยแล้งที่สร้างผลกระทบด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว หลายคนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ชาวนาหลายคนทิ้งที่นาและได้อพยพออกไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ด้วยปัญหานี้ อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เอง ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้ เพียงนำแผงโซลาเซลล์ ขนาด 280 วัตต์ 1 แผง แบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลต์ 2 หม้อ ปั๊มน้ำมอเตอร์ .สายไฟ+วาล์ว เปิด-ปิด จากนั้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อทำหน้าที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นต่อสายไฟผ่านสวิส เปิด-ปิด เข้ากับแบตเตอร์รี่ ซึ่งเป็นตัวเก็บพลังงานในยามที่ไม่มีแสงแดด จากนั้นต่อวงจรจากแบตเตอร์รี่ไปยังปั๊มน้ำมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ และส่งน้ำลำเลียงออกไปตามท่อ โดยนาที่ต้องการน้ำก็จะมีวาล์วปิดเปิด เมื่อต้องการใช้น้ำก็สามารถเปิดวาล์วใช้น้ำได้เลย