คลิปเกษตร

ปลูกปาล์มน้ำมันแบบชีวภาพ

20 ตุลาคม 2558
4,042
คุณดง เรืองหงษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งสว่าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการปลูกปาล์มแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ จากสภาพดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถอุ้มน้ำได้ดี ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตดีมีคุณภาพด้วยอินทรียวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีกด้วย ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ย นายดงจะใช้น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่นำมาราดบริเวณโคนต้นร่วมกับการใส่โรยมูลสุกรแห้งบริเวณรอบๆทรงพุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ย 15-20 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ