คลิปเกษตร

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ แก้ปัญหาดินเค็ม

5 สิงหาคม 2558
5,768
คุณเดือนเพ็ญ สิทธิ์รักษ์ เกษตรกรบ้านเตย ต.กระเบื่องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา แนวการทำเกษตรแบบผสมผสาน ได้แนะนำถึงการทำปุ๋ยหมักเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็มในนาข้าวแบบลดต้นทุนด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ เพียงใช้ มูลวัว 50 กิโลกรัม ร่ำอ่อน 5 กิโลกรัม แกลบดิบ 30 กิโลกรัม มูลหมูหลุม 20 กิโลกรัม นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำกากน้ำตาล 250 มิลลิลิตร จุลินทรีย์ EM 500 มิลลิลิตร น้ำหมักชีวภาพจากซากสัตว์ 1 ลิตร น้ำสะอาด 10 ลิตรวผสมคนให้เข้ากัน นำไปรดบนกองปุ๋ยที่เตรียมไว้ ให้ได้ความชื้น 60 เปอร์เซ็น แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง โดยให้เกษตรกรทำการกลับกองปุ๋ยหมักทุกๆ 3 วัน จนปุ๋ยหมักได้ 21 วัน ก็สามารถนำไปใช้ในนาที่มีดินเค็มได้ทันที ซึ่งประโยชน์ของปุ๋ยหมักที่ได้ จะช่วยบำรุงหน้าดินได้เป็นอย่างดี แล้วช่วยป้องกันปัญหาดินเค็มในข้าวได้