คลิปเกษตร

แต่งกิ่งมะละกอ ให้ติดผลดกตลอดปี

22 กรกฎาคม 2558
9,772
นายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์เกษตรแผ่นดินและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านหัวเรือทอง ม.16 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาต้นมะละกอให้ติดผลดกได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นจากการจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางแห้ง เศษใบไม้ มาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน พร้อมทั้งการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือ และมูลไก่แกลบ ภายหลังจากมะละกอติดดอกออกผลไปแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งก้านใบมะละกอที่แก่ออกไปเพื่อลดการแย่งอาหาร จะช่วยให้ภายในสวนมีสภาพอากาศที่โปร่ง โล่ง แสงแดดส่องทั่วถึง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ต้นมะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้มะละกอติดผลดก ผลของมะละกออุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด