คลิปเกษตร

น้ำตาลต้นจาก น้ำตาลธรรมชาติ ของดีปากพนัง

22 กรกฎาคม 2558
15,543
จาก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในลุ่มน้ำภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์หลายอย่างจากต้นจาก ตั้งแต่ใบจากนำมาผูกเป็นตับใช้มุงหลังคา กั้นฝาบ้าน ยอดจากอ่อนนำมาทำมวนยาสูบ ลูกจากนำมาทำขนมหวาน งวงจากให้น้ำหวานสามารถนำมาทำน้ำตาลได้ ที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโกวิทย์ จันทรังษี เกษตรกรที่ปลูกต้นจากในพื้นที่บ่อกุ้งร้าง สามารถทำน้ำตาลจากต้นจาก สร้างรายได้ได้อย่างงาม ขั้นตอนการทำเริ่มจากคัดเลือกงวงจากที่ได้ขนาดตามอายุของทะลายจาก ทำการตีให้ช้ำด้วยไม้ จากนั้นใช้ฉีดคมๆปาดที่งวงบางๆในตอนเย็น ใช้กระบอกไม้ไผ่มารองน้ำหวานจากงวงจาก รุ่งขึ้นตอนสายๆก็รวบรวมกระบอกใส่น้ำหวาน นำไปเคี่ยวบนเตาไฟประมาณ 3 ชั่วโมง จะได้น้ำตาลจากที่ข้นหนืดแบบน้ำตาลปี๊บ ยกลงจากเตาเทใส่ปี๊บหรือพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นจะได้น้ำตาลจากที่แข็งเป็นก้อน สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน