คลิปเกษตร

วิธีดูแลปาล์มน้ำมันให้มีผลและทะลายที่สมบูรณ์

30 มีนาคม 2558
6,099
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังให้ผลผลิตได้เต็มที่ แต่เกษตรกรหลายรายมักจะประสบกับปัญหาผลปาล์มลีบและทะลายปาล์มเล็ก ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากการสัมภาษณ์อาจารย์จรูญ ประดับการ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี อาจารย์แนะนำว่า ถ้าผลปาล์มลีบและทะลายปาล์มเล็ก แสดงว่าขาดธาตุอาหารหลัก กลุ่มโพแทสเซียม สังเกตุจากใบปาล์มน้ำมันจะมีจุดด่างสีส้ม บางต้นที่ขาดโพแทสเซียมมากๆ ขอบใบจะมีลักษณะไหม้จนเกือบเป็นสีดำ ให้แก้ไขโดยการใส่ปุ๋ยกลุ่มโพแทสเซียม อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี โดยใส่ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น และควรใส่ในช่วงที่มีฝนตกชุกในช่วงครึ่งปีหลัง ช่วงเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ตามลำดับ จะช่วยฟื้นฟูให้ผลปาล์มและทะลายปาล์มกลับมาสมบูรณ์และให้ผลผลิตดีอีกครั้ง ด้วยคำยืนยันจากอาจารย์จรูญ ประดับการ