คลิปเกษตร

ทำอาหารปลา จากกากมันสำปะหลัง ลดต้นทุนเห็นๆ

19 กุมภาพันธ์ 2558
5,418
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบกับคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ เทคนิคพิเศษ เกร็ดเกษตร และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการทำอาหารปลากินพืช แบบลดต้นทุน เพียงนำกากมันสำปะหลัง 25 กิโกกรัม .EM 1 แก้ว น้ำเปล่า 20 ลิตร แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ลงในถุงปุ๋ยแล้วมัดถุงให้แน่น หมักทิ้งไว้ 15 วันก็สามารถนำไปให้ปลากินได้เลย กินได้เลย สามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า 1 ปี เพียงเท่านี้ เกษตรกรก็มีแหล่งโปรตีนที่มีธาตุอาหารครบถ้วน แถมต้นทุนต่ำ