คลิปเกษตร

วิธีทำหญ้าหมักไว้เป็นอาหารสัตว์ เวลาขาดแคลน

21 มกราคม 2558
7,143
นางศุภวันจักรี ดอนไสว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตหญ้าหมักเพื่อใช้สำหรับเป็นเสบียงอาหารสัตว์ในยามขาดแคลน เช่น ในสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆที่สร้างความเสียหายให้กับแหล่งพืชอาหารสัตว์ ซึ่งนางศุภวันจักรีได้แนะนำให้ใช้หญ้าปล้องที่มีความหวาน เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 โดยนำหญ้าสดมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆบรรจุใส่ลงในถุงพลาสติกทึบแสงอัดให้แน่นจนมั่นใจว่าไล่อากาศออกจนหมดแล้วใช้เชือกมัดปากถุงให้แน่นเก็บไว้ในที่ร่ม ใช้ระยะเวลาในการหมักอย่างน้อย 21 วัน จะได้หญ้าหมักที่ยังคงมีโภชนาการด้านอาหารเทียบเคียงกับหญ้าสดที่สามารถนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ในยามขาดแคลน ซึ่งหญ้าหมักจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้นาน 6 เดือน