คลิปเกษตร

เลี้ยงไก่แจ้ไว้ ส่งไปประกวด

21 มกราคม 2558
5,939
ไก่แจ้เป็นไก่พื้นเมืองของไทย จัดอยู่ในประเภทสัตว์สวยงาม และอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยทั่วไปจะเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่น เพื่อความเพลิดเพลิน หรือแม้กระทั่งเลี้ยงไว้เพื่อการแข่งขันส่งเข้าประกวด คุณสุวัฒน์ รัตนวรรณ เจ้าของฟาร์มไก่แจ้บ้านสวนรพีพร ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงไก่แจ้ได้แนะนำว่า การเลี้ยงไก่แจ้ให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากการเอาใจใส่แล้ว ยังมีลักษณะของการคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่แจ้ที่ดีด้วยและยังได้แนะนำเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการคัดเลือกรูปพรรณไก่แจ้ที่ดีและตรงกับคุณลักษณ์ของการประกวดไก่แจ้ส่วยงามไว้ 7 ประการดังนี้ หน้าดี สีสวย กระรวยตั้ง หางดก อกกลม สมส่วน ควรอนุรักษ์