คลิปเกษตร

การอนุบาลปูเพื่อการขยายพันธุ์

21 มกราคม 2558
4,441
ปัจจุบันผลผลิตปูทะเลส่วนใหญ่ได้จากการจับปูในธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลงไปทุกทีเนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ถึงแม้ว่าจะมีการนำปูทะเลที่ไม่ได้ทั้งขนาดและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เช่น ปูโพรก ปูไข่อ่อนและปูเล็ก มาขุนเลี้ยงต่อบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เป็นการขยายพันธ์ุที่แพร่หลายเท่าที่ควร ดังนั้นคุณฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมง ชำนาญการ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้แนะนำวิธีการอนุบาลปูเพื่อการขยายพันธ์ุ ผ่านwww.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการอนุบาลปูเพื่อการขยายพันธ์ุ ดังนี้