คลิปเกษตร

ลดต้นทุนอาหารโคขุนด้วยกากเบียร์

21 มกราคม 2558
5,146
คุณสุพี วงษิทักษ์ ประธานกลุ่มโคขุนหนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ซึ่งปัจจุบันผลิตโคขุนส่งสหกรณ์โพนยางคำ แนะนำเทคนิคการให้อาหารโคขุนสูตรลดต้นทุน โดยการนำอาหารสำเร็จรูปผสมกับกากเบียร์ในอัตราส่วน 1:1 ให้โคกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ควบคู่ไปกับการให้หญ้าสดและฟางแห้ง เทคนิคดังกล่าวนี้ทำให้โคเจริญเติบโตดี ไม่แตกต่างจากการให้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว แต่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้มากกว่า 30 % ทำให้มีกำไรในการเลี้ยงโคเพิ่มมากขึ้น