คลิปเกษตร

ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น

21 มกราคม 2558
8,761
ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋นหรือผึ้งโพรง โดยนายอินเดช ขัติรส ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งหมู่บ้านกำแพงหิน อยู่บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ภูมิปัญญาในการนำโก๋นผึ้งตั้งเพื่อล่อผึ้ง เมื่อผึ้งเข้ามาอาศัย ก็จะนำกลับมาให้ผึ้งหากินบริเวณใกล้บ้าน เมื่อถึงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ก็จะมีการเก็บน้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้วิธีการนำรังผึ้งใส่ผ้าขาวบางแขวนแทนการบีบแบบโบราณ ส่งผลให้ได้น้ำผึ้งที่ใสสะอาด ไม่ตกผลึกง่าย ในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จจะมีการเลี้ยงผึ้งโก๋นอยู่ในครอบครัว ในชุมชน หมู่บ้านของตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างอาชีพ รายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในการดำรงวิถีชีวิตอย่างพอเพียงของชุมชน ในบ้านกำแพงหิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่