คลิปเกษตร

เทคนิคปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง

21 มกราคม 2558
4,790
เทคนิคในการปลูกอ้อยของคุณลุงล้วน กุลแก้ว เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในจำนวนพืชที่ปลูกนั้นมีอ้อยรวมอยู่ด้วย ซึ่งคุณลุงล้วนได้บอกถึงวิธีการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตที่ดี คือที่ดอนปลูกอีกแบบหนึ่งที่ลุ่มปลูกอีกแบบหนึ่งปลูกไม่เหมือนกันต้องมีการพรวนดินต้องมีการดายหญ้าตอนที่อ้อยแทงหน่อ ระยะห่างร่องให้ห่างไว้เพราะว่าจะนำเอาควายเข้าไถในร่อง ใช้แรงงานตัวเอง เพราะการไถจะทำให้รากอ้อยขาด อ้อยจะเป็นสาวอยู่ตลอด ก่อนปลูกมีการคัดพันธุ์ก่อนที่จะนำมาปลูก พันธุ์ที่ปลูกต้องทนต่อโรคและความแห้งแล้ง