คลิปเกษตร

สูตรอาหารข้นสำหรับโคนมแบบคุณภาพ

21 มกราคม 2558
5,687
คุณอุไรวรรณ อินทร์แปลง เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมคุณภาพ ของฟาร์มอินทร์แปลง และเป็นฟาร์มโคนมสาธิต ปี 2556 โครงการพัฒนาระบบโคนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ในการตรวจสอบระบบมาตรฐานของฟาร์ม ได้แนะนำวิธีการทำอาหารข้นสำหรับโคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคนมในการผลิตน้ำนมได้มากยิ่งขึ้น และน้ำนมมีคุณภาพที่ดีมีกลิ่นหอม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่สนใจสามารถทำได้โดยการเตรียมวัตถุดิบดังนี้ กากเมล็ดในปาล์มน้ำมัน 1 กิโลกรัม มันเส้น ครึ่งกิโลกรัม กากถั่วเหลืองแห้ง 2 ขีด อาหารสำเร็จรูป(ชนิดใดก็ได้ที่ให้โคนมกินอยู่เป็นประจำ) 1 กิโลกรัม กากถั่วเหลืองสด (หาซื้อได้จากร้านที่ทำเต้าหู้) 2 กิโลกรัม ใสในกะละมังแล้วนำไปให้โคนมกิน อัตราส่วนดังกล่าวสำหรับโคนม 1 ตัว หมายเหตุ : อาหารข้นที่ทำต้องให้โคนมกินเลยในครั้งเดียว และควรนำให้โคนมกินในช่วงที่กำลังรีดนมอยู่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด