คลิปเกษตร

สุดยอดน้ำหมักนมสดบำรุงดินในนาข้าว

21 มกราคม 2558
4,098
เนื่องจากเมืองสระบุรีเป็นเมืองที่มีการเลี้ยงโคนมกันมาก และมีวัวนมเยอะ บางครังเกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดหรือนมไม่ได้คุณภาพก็จะถูกนำมาทิ้ง คุณบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสาน และการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้คิดสูตรน้ำหมักนมสดบำรุงในนาข้าวขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เติมน้ำหมักสับปะรดหรือ อีเอ็ม และกากน้ำตาลลงไปเพื่อไม่ให้นมเน่าเสีย สามารถใช้ย่อยสลายฟางข้าวและนำไปผสมกับขี้ค้างคาวและรกหมูเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ทุกชนิด รวมทั้งนาข้าวอีกด้วย