คลิปเกษตร

เทคนิคการร่อนดินเพาะกล้าในนาโยน

21 มกราคม 2558
7,650
การทำนาแบบนาโยนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรให้ความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะได้ผลผลิตดี ดูแลง่ายประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และขั้นตอนสำคัญของการเพาะเมล็ดต้นกล้าของข้าวเพื่อทำนาโยนในหน้าฝนให้ได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกัน นั้นก็คือขั้นตอนของการคัดเลือกดิน ดินที่จะสามารถนำมาเพราะต้นกล้าของข้าวเพื่อทำนาโยนได้ต้องเป็นดินแห้ง แต่ในช่วงของหน้าฝนดินจะเปียกเราจึงมีวิธีการเลือกและร่อนดินแบบภูมิปัญญาชาวนาไทย เพื่อใช้ในการทำนาโยนในช่วงของหน้าฝนหรือดินเปียกมาฝากกันค่ะ