คลิปเกษตร

เลี้ยงปลาในนาข้าว ได้ทั้งปลา ได้ทั้งปุ๋ย

21 มกราคม 2558
5,305
คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ เกษตรกรที่มีความโดดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เจ้าของสวนลูกนายพล บ้านภูดิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา คุณพูลจิตต์ได้อธิบายถึงการทำนา 2 ไร่ ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติไร้สารพิษโดยไม่ใส่ปุ๋ย จากแนวคิดที่ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการทำนานอกเขตชลประทาน บ่อน้ำเริ่มตื้นเขิน น้ำใต้ดินเริ่มอยู่ลึกลงไป จึงทำการปรับที่นาให้ลึกลงไปจากระดับพื้นดินเดิม ทำคันดินให้สูงขึ้นเลียนแบบบ่อเลี้ยงปลา จากนั้นก็ทำนาสลับกับการเลี้ยงปลากินพืชที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา อีกทั้งยังได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีอย่างน่าทึ่ง