คลิปเกษตร

วิธีเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาทำปุ๋ยชีวภาพ

21 มกราคม 2558
4,953
ปัจจุบันเกษตรกรรู้จักการนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเกษตรมากขึ้น สำหรับคุณมโนชญ์ เทศอินทร์ ปราชญ์ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่14บ้านนาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า จุลินทรีย์ที่แข็งแรงและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ดีที่สุดคือจุลินทรีย์ท้องถิ่น เกษตรกรสามารถเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้เองง่ายๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้หลายอย่าง ทั้งด้านการบำรุงพืชผักสวนครัว ไม้ผลไม้ยืนต้น การนำมาทำปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ด้านการประมง การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการนำมาใช้ในด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นว่า จุลินทรีย์ท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างมากมายกับการเกษตรของท่าน