คลิปเกษตร

ดินในนาเป็นกรด ลดได้ด้วยปูนขาว

21 มกราคม 2558
3,901
คุณจรูญ เกษโกวิทย์ เกษตรกรกรผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงสภาพดินในนาข้าวและยังเป็นกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด พบปัญหาของดินเปรี้ยวที่มีต่อการปลูกข้าว ได้แก่การขาดฟอสฟอรัส แร่ธาตุและการจำกัดของปฏิกิริยาจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินในนาข้าวไม่มีคุณภาพ จึงแนะเทคนิควิธีจัดการดินที่มีสภาพความเป็นกรดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน และปริมาณของกรดกำมะถันที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีมากพอที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของข้าวในนา โดยการปรับปรุงดินกรด อาจมีความแตกต่างกัน และอาจต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ จึงแนะเทคนิคง่ายๆมาบอกต่อสำหรับเกษตรกรผู้ทำนาได้นำไปใช้ปรับสภาพดินในนาก่อนการลงมือปักดำข้าว เพื่อผลผลิตที่ดีต่อพี่น้องชาวนา