คลิปเกษตร

การทำแม่ปุ๋ยอินทรีย์จากจอมปลวกเพื่อบำรุงดินในไร่นา

21 มกราคม 2558
6,279
การปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย การบำรุงดินมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีบำรุงดินวันนี้ คุณสมพงษ์ อ้นชาวนา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการการปรับปรุงดินโดยการทำแม่ปุ๋ยอินทรีย์จากจอมปลวกเพื่อบำรุงดินในไร่นา หรือการทำหัวเชื้อจอมปลวก ซึ่งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย เพราะในการบำรุงดินนั้นถือเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการเตรียมดินก่อนหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว และเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูกับต้นข้าวอีกด้วย