คลิปเกษตร

วิธีแก้โรครากปมพริกด้วยการปลูกปอเทืองบำรุงดิน

21 มกราคม 2558
5,270
คุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกแบบอินทรีย์ ที่บ้านก่อฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า ปัญหาโรครากปมพริกเกิดจากไส้เดือนฝอยไปดูดกินน้ำเลี้ยงในระบบรากพริกจนเกิดเป็นปุ่มปมทำให้พริกไม่เจริญเติบโตแล้วตายไปในที่สุด และเนื่องจากพริกเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนฝอย ถ้าเกษตรกรปลูกพริกอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักดินก็ยิ่งจะทำให้ไส้เดือนฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คุณวิเชียรแนะนำให้เกษตรกรปลูกปอเทืองสลับกับการปลูกพริกแล้วทำการไถกลบในช่วงออกดอก เนื่องจากปอเทืองไม่ใช่พืชอาหารจึงสามารถลดปริมาณของไส้เดือนฝอยได้อย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างถาวรภายในระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งปอเทืองยังเป็นพืชปุ๋ยสดบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี