คลิปเกษตร

วิธีป้องกันน้ำเข้าถ้วยยางพาราด้วยท่อพีวีซี

21 มกราคม 2558
5,625
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจอาชีพการทำสวนยางกันมากขึ้น แต่ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผลผลิตยางที่ได้ไม่เหมือนกัน บางพื้นที่แทบไม่ได้ตัดยางเนื่องจากสภาพฟ้าฝนที่ตกต่อเนื่อง ซึ่งคุณเกรียงไกร เทพิณอารักษ์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การทำสวนยางชาว จ.ตราด ก็เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้แนะนำ ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ โดยคุณเกรียงไกร เทพิณอารักษ์ และยินดีแนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลเทคนิควิธีป้องกันน้ำเข้าถ้วยยางพาราด้วยท่อพีวีซี เป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้และช่วยให้น้ำยางมีคุณภาพในหน้าฝน หลังจากมีการติดตั้งหมวกเรียบร้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้