คลิปเกษตร

เพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักรกหมู

21 มกราคม 2558
4,989
ในการทำนาข้าวของเกษตรกรทุกคนที่ประกอบอาชีพทำนา ล้วนแต่มีความหวังในเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปในนาข้าวและหวังอย่างยิ่งว่านาของตนเองมีความอุดดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี รวงข้าวสวยเม็ดเต็มหน่วย และ เมล็ดข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปลูกข้าว ป้าเรือน ทองจำรัส เกษตรกรบ้านยางยวน ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช แนะนำ การเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักรกหมู ที่จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรชาวนา มีอัตราการงอกสูง ทำให้ประหยัดต้นทุน ผลผลิตเต็มที่