คลิปเกษตร

ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากฟางข้าว บำรุงข้าว บำรุงดิน

21 มกราคม 2558
12,021
คุณบุญมี สุระโคตร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 ชาวอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2555 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ แนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากฟางข้าว ที่ใช้เวลาหมักเพียง 60 วัน ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เหมาะสำหรับพี่น้องชาวนา ที่ต้องการปรับสภาพดินในนาข้าวให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี