คลิปเกษตร

ขยายพันธุ์มะนาวด้วยการชำกิ่ง

21 มกราคม 2558
5,729
เกษตรกรที่ต้องการทำต้นพันธุ์มะนาวที่ดีหลังจากการขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่งของมะนาวแป้นพันธุ์พิจิตร 1 โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้ หลังจากชำกิ่งประมาณ 20 วัน เราก็นำกิ่งพันธุ์มะนาวมาตัดใบออกให้หมดเพื่อการเติบโตของใบอ่อนใหม่ กรีดถุง กรีดเชือกที่หุ้มกิ่งพันธุ์ เพื่อนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงในถุงดำที่มีดินที่เตรียมไว้ โดยมีวัตถุดิบการเตรียมดินดังนี้ 1.ดิน 5 ส่วน 2.ขุยมะพร้าว 5 ส่วน 3.น้ำหมักชีวภาพ 5 ส่วน 4.ปุ๋ยหมัก 5 ส่วน เพียงเท่านี้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวก็จะได้ต้นพันธุ์มะนาวที่ดีเพื่อไว้ปลูกเองหรือจำหน่ายได้ในโอกาสต่อไป