คลิปเกษตร
วิธีทำเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ
21 มกราคม 2558
14,391
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบพอเพียงและเน้นทำแบบอินทรีย์ ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ที่สามารถใช้ในการรดน้ำผักสวนครัวและพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ดังนี้