คลิปเกษตร

วิธีเพาะถั่วงอกในถังน้ำ

21 มกราคม 2558
4,678
คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรบ้านนอกไร่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรเคล็ดลับต่างๆ หรือจะกล่าวว่าเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งเรื่องการทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้ หรือแม้แต่การหาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำงาน อย่างการเพาะถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกของคุณสมบูรณ์นั้น จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ง่าย ในครัวเรือน ก็สามารถสร้างรายได้ช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย